برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تابعه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار ( سهامی خاص ) در روز شنبه مورخه 29 / 8 / 1400 با حضور اکثریت سهام داران شرکت برگزار گردید .

شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار

با توجه به صورت مالی منتهی به 31 / 04 / 1400 سود خالص شرکت نسبت به سال مالی گذشته حدود 510 درصد افزایش داشته است که سود خالص از مبلغ 521 میلیون ریال به 26،640 میلیون ریال رسیده است .

نظر به تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مقرر گردید 95 درصد از سود و زیان انباشته شرکت به مبلغ 412 ، 19 میلیون ریال تقسیم گردید .  

لذا با توجه به مالکیت 78 درصد شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام ) به منظور شفافیت هرچه بیشتر تمام اطلاعات در سامانه کدال درج گردیده است .