معیار هولدینگ

کارآمد در سرمایه‌گذاری، سرآمد در سود‌آوری