معیار هولدینگ

کارآمد در سرمایه‌گذاری، سرآمد در سود‌آوری

اطلاعیه

سهامدار محترم
با توجه به افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی، در اسرع وقت نسبت به تکمیل مشخصات خود در پرتال سهامداری اقدام فرمایید.