سند راهبردی

چشم انداز

بزرگترین شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی بخش خصوصی در بازار بورس ایران تا سال 1410

ماموریت

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس به عنوان مجموعه ای فعال در بخش های صنعت، معدن و خدمات با بکارگیری سرمایه انسانی شایسته، از طریق بهبود سبد سرمایه گذاری ها، ضمن پرداخت سود نقدی مستمر، ذخایر و دارایی های سهامداران را حفظ و ارتقا می بخشد.

ارزش های بنیادین