آخرین وضعیت سهامداران معیار صنعت پارس

سهامداران معیار صنعت

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس، دارای بیش از 3000 سهامدار می باشد و باتوجه به اینکه سهام شرکت در بازار فرابورس مورد معامله روزانه قرار می گیرد، این تعداد مرتباً در حال تغییر می باشد. معیار از ابتدای سال 1400 لغایت 17 آبانماه دارای 140 روز معاملاتی از مجموع 148 روز معاملاتی بوده است و این موضوع نشاندهنده اهتمام مدیریت شرکت در ارائه اطلاعات مناسب و مستمر به بازار سرمایه می باشد.

 در تاریخ 13 شهریورماه 1400 از طریق فرابورس سهامدار جدید، “معیار” بلوک عمده سهام مدیریتی را خریدار نمود و بر این اساس می توان انتظار توسعه فعالیتهای شرکت را داشت.

آخرین ترکیب سهامداری شرکت بشرح نمودار می باشد.