صدور پروانه بهره برداری دائم شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

نظر به واگذاری قریب به 70 درصد از اراضی شهرک صنعتی پارس گستر نیزار و همچنین پیشرفت فیزیکی بیش از 70 درصد پروژه ساخت شهرک و با عنایت به احداث و تامین تاسیسات و زیر ساختهای ضروری شهرک صنعتی پارس گستر نیزار ، شرکت شهرکهای صنعتی استان قم پروانه بهره برداری دائم این شهرک را با مشخصات مندرج در آن صادر نمود.

قابل ذکر است کل مساحت شهرک صنعتی پارس گستر نیزار تاکنون 64/4 هکتار بوده که مساحت بخش زمین صنعتی آن 59/75 هکتار می باشد . این مهم در حالی است که تاکنون قریب به 70 درصد از اراضی صنعتی به متقاضیان واگذار شده است .

پروانه بهره برداری معیار صنعت پارس