اعضای هیئت مدیره

آقای صمدی

علیرضا صمدی

رئیس هیات مدیره

سید علیرضا عظیمی پور

مدیر عامل و نایب ریس هیات مدیره
حجت میرزایی

حجت الله میرزایی

عضو هیئت مدیره
بهروز خالق ویردی

بهروز خالق ویردی

عضو هیئت مدیره
آقای بابا گل زاده

عباس بابا گل زاده

عضو هیئت مدیره