تاریخچه معیار صنعت پارس

تاریخچه

تاریخچه معیار صنعت پارس

شرکت سرمایه گذاری تجارت و توسعه آرین پاژ (سهامی عام) در تاریخ 85/3/3 تحت شماره 271598 با سرمایه اولیه 5 میلیون ریال، که 90% آن توسط موسسین و 10% آن به موجب پذیره نویسی (طبق مجوز شماره 7844/ث 85/32  مورخ 85/1/28 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) به ثبت رسیده است.

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 87/2/18 نام شرکت به سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ضمناً در تاریخ 89/1/16  شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بعنوان نهاد مالی بشماره 10774 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید.

همچنین در تاریخ 90/3/28 با درج نام شرکت بعنوان هفتمین شرکت نزد بازار پایه فرابورس موافقت و در تاریخ 90/6/1 نماد معاملاتی شرکت بعنوان “معیار” در بازار پایه فرابورس گشایش یافت.

به موجب ماده 57 اساسنامه سال مالی شرکت روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.

موضوع شرکت طبق اساسنامه

موضوع فعالیت:

به موجب ماده 3 اساسنامۀ شرکت که در تاریخ 89/12/11 با اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار تطبیق داده شده است موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)، بشرح زیر می باشد:

موضوع فعالیت اصلی:

  • سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
  • سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
موضوع فعالیت فرعی:
  • سرمایه گذاری مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
  • سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود،کنترل شرکت، موسسه یا صندوقهای سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
  • سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
  • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
  • پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری.
  • تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار.
  • مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
  • تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

اساسنامه جدید به موجب تائیدیه شماره 121/132943 مورخ 1389/12/11 اداره نظارت بر نهادهای مالی و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/12/7 در تاریخ 1389/12/21 تحت شماره 43264/ت89/23 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.