اعضای کمیته ها

کمیته حسابرسی

کمیته ریسک

کمیته انتصابات

 • آقای عباس  باباگل زاده کشتلی : رئیس کمیته انتصابات (اطلاعات بیشتر)
 • آقای حسین رحیمی نژاد: عضو کمیته  انتصابات
 • آقای سید علیرضا میرنیا: عضو کمیته انتصابات  (اطلاعات بیشتر)
 • آقای فریبرز چوپانها:  دبیر کمیته  انتصابات

کمیته سرمایه گذاری

 • آقای حجت اله میرزایی: رئیس کمیته سرمایه گذاری
 • آقای احسان حاجی حسن معمار: عضو کمیته سرمایه گذاری
 • آقای عمار یعقوبی زاده : عضو و دبیر کمیته سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی: حجت اله میرزایی

سمت:رئیس کمیته ریسک

تاریخ عضویت در کمیته ریسک:1403/02/26

عضویت همزمان در سایر کمیته‌های هیئت مدیره :رئیس کمیته سرمایه‌گذاری

تحصیلات: دکترای اقتصاد

مدارک حرفه ای: 

خلاصه سوابق:

 1. معاون اقصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 2. معاون برنامه­ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران
 3. معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگی: عباس بابا گل زاده کشتلی

سمت: رئیس کمیته انتصابات

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات: 1403/02/26

عضویت همزمان در سایر کمیته های هیئت مدیره: عضو کمیته حسابرسی

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار
 2. تحلیلگری سرمایه گذاری بین المللی -CIIA

خلاصه سوابق:

 1. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش
 2. مدیر مالی و اداری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
 3. معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

نام و نام خانوادگی: عباسعلی ارجمندی

سمت: عضو کمیته ریسک

عضویت همزمان در سایر کمیته‌های هیئت مدیره: عضو کمیته حسابرسی

تاریخ عضویت در کمیته ریسک: 1403/02/26

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدارک حرفه ای: اصول بازار سرمایه-سازمان بورس و اوراق بهادار

خلاصه سوابق:

 1. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 
 2. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
 3. مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

نام و نام خانوادگی: سید علیرضا میرنیا

سمت:عضو کمیته انتصابات

تاریخ عضویت در کمیته انتصابات:1403/02/26

عضویت همزمان در سایر کمیته‌های هیئت مدیره :عضو کمیته ریسک

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -گرایش تولید

مدارک حرفه ای: 

 1. مدیریت سرمایه‌گذاری -دانشگاه مالک اشتر
 2. کنترل پروژه-P3 -سازمان مدیریت صنعتی
 3. ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها-اقتصاد مهندسی -دانشگاه مالک اشتر
 4. گواهینامه دوره استانداردهای حسابداری و حسابرسی- جامعه حسابداران رسمی ایران

خلاصه سوابق:

 1. معاون مالی و پشتیبانی هلدینگ سرمایه‌گذاری بین المللی ارزش
 2. عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت توسعه زیرساخت معیار
 3. عضو هیئت مدیره شرکت ابتکار احسان
 4. عضو هیئت مدیره شرکت نوین ارزش

نام و نام خانوادگی: سید علیرضا میرنیا

سمت:عضو کمیته ریسک

تاریخ عضویت در کمیته ریسک:1403/02/26

عضویت همزمان در سایر کمیته‌های هیئت مدیره :عضو کمیته انتصابات

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -گرایش تولید

مدارک حرفه ای: 

 1. مدیریت سرمایه‌گذاری -دانشگاه مالک اشتر
 2. کنترل پروژه-P3 -سازمان مدیریت صنعتی
 3. ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها-اقتصاد مهندسی -دانشگاه مالک اشتر
 4. گواهینامه دوره استانداردهای حسابداری و حسابرسی- جامعه حسابداران رسمی ایران

خلاصه سوابق:

 1. معاون مالی و پشتیبانی هلدینگ سرمایه‌گذاری بین المللی ارزش
 2. عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت توسعه زیرساخت معیار
 3. عضو هیئت مدیره شرکت ابتکار احسان
 4. عضو هیئت مدیره شرکت نوین ارزش

نام و نام خانوادگی: دانیال آستانه

سمت: عضو کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات: دکترای حرفه ای DBA

مدارک حرفه ای: 

 1. اصول بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار
 2. معامله گری ابزار مشتقه سازمان بورس و اوراق بهادار

خلاصه سوابق:

 1. سرپرست معاونت امور شرکت ها در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 2. مدیر سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی
 3. مدیر سرمایه گذاری، نظارت بر شرکت ها و امور سهام در شرکت گروه صنعتی بارز شرکت راه آهن ج. ا. ا

نام و نام خانوادگی: مسعود آسیایی

سمت: عضو کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات: دکترای حرفه ای DBA

مدارک حرفه ای: 

 1. حسابرسی داخلی خبره 
 2. تهیه صورت های مالی برحسب IFRS

خلاصه سوابق:

 1.  مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
 2. مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر 
 3. مدیر حسابرسی داخلی شرکت راه آهن ج. ا. ا

نام و نام خانوادگی: عباسعلی ارجمندی

سمت: عضو کمیته حسابرسی

عضویت همزمان در سایر کمیته‌های هیئت مدیره: عضو کمیته ریسک

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدارک حرفه ای: اصول بازار سرمایه-سازمان بورس و اوراق بهادار

خلاصه سوابق:

 1. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 
 2. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
 3. مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

نام و نام خانوادگی: عباس بابا گل زاده کشتلی

سمت: عضو کمیته حسابرسی

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

عضویت همزمان در سایر کمیته های هیئت مدیره: رئیس کمیته انتصابات

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

مدارک حرفه ای:

 1. اصول بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار
 2. تحلیلگری سرمایه گذاری بین المللی -CIIA

خلاصه سوابق:

 1. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش
 2. مدیر مالی و اداری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
 3. معاون امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

نام و نام خانوادگی: بهروز خالق ویردی

سمت: رئیس کمیته

تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی: 1401/07/12

تحصیلات: دکترای حرفه ای DBA

خلاصه سوابق:

 1. مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت پتروشیمی جم
 2. معاون نظارت بر شرکت های شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
 3. .مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری تآمین اجتماعی