انعکاس خبر مجمع در رسانه ها

خبر برگزاری مجمع عمومی هلدینگ معیار صنعت پارس در رسانه ها، بازتاب قابل توجهی داشت.