گزارش پایداری

گزارش پایداری، نوعی از گزارشگری غیرمالی است که عملکرد شرکت‌ها را در چارچوب تحقق اهداف خود بر اساس فرازهای مورد توجه دستورالعمل‌های حکمرانی شرکتی تبیین می‌نماید.