دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1402

دعوت به مجمع عمومی 1402

بدین وسیله از کلیه سهامداران یا وکیل قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 در محل تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، شماره 2141 سالن آیین هتل سیمرغ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

اعلامیه مجمع 1402در روزنامه