مجمع عمومی عادی شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار

مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار منتهی به 1401/04/31 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع عمومی عادی سالیان شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار منتهی به سال مالی 1401/04/31 با حضور اکثریت سهام داران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 برگزار گردید.

در ابتدا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نسبت به قرائت گزارش پرداخت که نهایتاً تمام سهام داران حاضر در جلسه مجمع نسبت به تصویب صورت های مالی اقدام و سایر موارد مطرح شده من جمله ماده 129 مورد تنفیذ قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به سود خالص 220/112/000/000 ریال در دوره مالی منتهی به 1401/04/31 به میزان 165/000/000/000 ریال سود خالص بین سهامداران تقسیم گردد. شایان ذکر است با توجه به سهم شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بعنوان سهامدار عمده شرکت مذکور (78 درصد) مبلغ 128/700/000/000 ریال متعلق به این شرکت خواهد بود که در صورت های مالی تلفیقی سالیانه درج خواهد گردید.