مجمع عمومی عادی سالیانه معیار برای رسیدگی به عملکرد دوره منتهی به 31 شهریور 1400

هیئت رئیسه مجمع توسط نمایندگان سهامدار عمده با ترکیب آقای بهروز خالق ویردی به نمایندگی از سوی سهامدار عمده به ریاست مجمع، آقایان عباسعلی ارجمندی و عمار یعقوبی بعنوان ناظرهای مجمع و آقای حمید جعفری (مدیرعامل شرکت) بعنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به 31 شهریورماه 1400 و بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر با اکثریت آرا اتخاذ شد:

1-صورت های مالی شرکت(تلفیقی و اصلی) شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال منتهی به 31/06/1400 با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

2-معاملات مشمول موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به 31/06/1400 مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

3-روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین شد.

4-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس  قانونی(اصلی) شرکت و موسسه حسابرسی آرقام نگر آریا را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.

5-حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت (بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعا مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال به طور نا خالص تعیین شد.

6-حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ 30 میلیون  ریال به طور ناخالص تعیین شد.

7-پس از بحث و بررسی بر اساس رای گیری به عمل آمده، اشخاص حقوقی شامل شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش، شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار، شرکت مادکوش، شرکت مادشیمی و شرکت فولاد پارس آرین نیزار با اکثریت نسبی آراء به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که با امضا ذیل صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام کردند.