آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره

دعوتنامه انتخاب هیئت مدیره