آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی 22 مهر ساعت 9